Медіатека

intro

Клас НазваПосилання
10Хімія (рівень стандарту)
https://pidruchnyk.com.ua/381-hmya-popel-kriklya-10-klas.html
11Хімія (рівень стандарту)https://pidruchnyk.com.ua/470-hmya-popel-kriklya-11-klas.html
10Англійська мова(рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/10-inozemna-mova-angliyska-10-klas/english-10-1.pdf
11Англійська мова(рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/09-inozemna-mova-angliyska-mova-11-klas/english-11-2019-dergavne-zamovlenna-www-small-1.pdf
11Українська література  (рівень стандарту)https://osvita.ua/school/textbook/11klas/84688/
10Українська література (рівень стандарту).https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html
11Українська мова: (рівень стандарту).https://mundo.schule/details/SODIX-0001031177
10Українська мова (рівень стандарту).https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukrainska-mova-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-klasu-zzso-hhlazova-op-1.pdf
10- 11Інформатика (рівень стандарту).https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-informatyka-10-klas/0009-10kl-informatyka-morze.pdf
10- 11Інформатика (рівень стандарту).https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-informatyka-10-klas/ryvkind-informatyka-10-11kl-111218.pdf
10 -11Інформатика (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-informatyka-10-klas/informatyka-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-1011-klasu-zzso-rudenko-v-d-rechych-n-v-potienko-v-o.pdf
10- 11Інформатика (рівень стандарту).https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/18-informatyka-10-klas/informatika-riven-standartu-pidrdlia-10-11-kl-zzso-bondarenko-o-o-lastovetskii-v-v-pilipchuk-o-p-shestopalov-ye-a.pdf
10Біологія і екологія (рівень стандарту).https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/19-biologiya-i-ekologiya-10-klas/abetka-sobol-biologia-10-kl-1.pdf

11
Біологія і екологія (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/16-biologiya-i-ekologiya-11-klas/abetka-biologia-11-kl-2019.pdf

10
Математикаhttps://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/14-matematika-10-klas/matematika-algebra–pochatki-analzu-ta-geometrya-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-neln–p/
11Математикаhttps://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/13-matematika-11-klas/matematika-algebra–pochatki-analzu-ta-geometrya-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-neln–p-
11Зарубіжна літератураhttps://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/3-zarubzhna-lteratura-11-klas/zarubzhna-lteratura-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti–nkolenko-o-m-turyanitsya-v-g-lebed-d-o-lyubarets-n-o-orlova-o-v/
11Захист Вітчизни (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/21-zahyst-vitchyzny-11-klas/gnatyuk-zavitst-p-11ukr-093-18-s.pdf
11Фізика та астрономіяhttps://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/18-fzika-ta-astronomya-11-klas/fzika–astronomya-rven-standartu-za-navchalnoyu-programoyu-avtorskogo-kolektivu-pd-kervnitstvom-lyashenka-o–pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti–sirotyuk-v-d-miroshnchenko-yu-b-/
11Фізика та астрономіяhttps://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/18-fzika-ta-astronomya-11-klas/fzika–astronomya-rven-standartu-za-navchalnoyu-programoyu-avtorskogo-kolektivu-pd-kervnitstvom-lyashenka-o–pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti–zaskna-t-m-zaskn-d-o/
11Фізика та астрономіяhttps://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/18-fzika-ta-astronomya-11-klas/fzika–astronomya-rven-standartu-za-navchalnoyu-programoyu-avtorskogo-kolektivu-pd-kervnitstvom-lyashenka-o–pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti–golovko-m-v-kryachko–p-melnik-yu-s-neporozhnya-l-v-spy-v-v/
11Фізика та астрономіяhttps://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/18-fzika-ta-astronomya-11-klas/fzika–astronomya-rven-standartu-za-navchalnoyu-programoyu-avtorskogo-kolektivu-pd-kervnitstvom-lyashenka-o–pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti–sirotyuk-v-d-miroshnchenko-yu-b-/
11Фізика та астрономіяhttps://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/syrotyuk-astrors-p-11ukr-136-18-s.pdf
11Фізика та астрономіяhttps://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/18-fizyka-ta-astronomiya-11-klas/phys-11-holovko-i-co.pdf

10
 Всесвітня історія   (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-vsesvitnya-istoriya-10-klas/history-vses-10-gramota.pdf
10 Всесвітня історія   (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-vsesvitnya-istoriya-10-klas/ladychenko-vsisrs-p-10ukr-041-17-s-1.pdf
10 Всесвітня історія   (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-vsesvitnya-istoriya-10-klas/vsevitnya-istoriya-10kl-gisem-ranok.pdf
10 Всесвітня історія   (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/05-vsesvitnya-istoriya-10-klas/orion-10-klas-istoriya-last-3.pdf
11 Всесвітня історія  (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-vsesvitnya-istoriya-11-klas/ystoryya-11.pdf
11 Всесвітня історія  (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-vsesvitnya-istoriya-11-klas/gramota-vsesvit-history-11kl-sait.pdf
11 Всесвітня історія    (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/05-vsesvitnya-istoriya-11-klas/Vsesv-istoriya-11kl-stan-Ladychenko.pdf
10 Історія України   (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/hist-ukr-10-standart-sait.pdf
10 Історія України   (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/istoriya-10-kl-final.pdf
10 Історія України   (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-10-klasu-zzso-hisem-martyniuk.pdf
11 Історія України  (рівень стандарту)https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
10Громадянська освітаhttps://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-klas/gromadyanska-osvita-10-kl-1.pdf
10Громадянська освітаhttps://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-klas/gromad-osvita-10-kl-1.pdf
10Громадянська освітаhttps://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-klas/gromadyanska-osvita-gisem-ranok.pdf
10Громадянська освітаhttps://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-klas/gromadosvita-10-stand-sait.pdf

Comments are closed.