Положення

Структурні підрозділи

Положення про циклову комісію

Положення про службу охорони праці

Положення про службу кадрового забезпечення

Положення про психологічну службу

Положення про підрозділ з перепідготовки та підвищення кваліфікації

Положення про навчально-виробничі майстерні

Положення про методичний кабінет

Положення про канцелярію

Положення про студентський гуртожиток

Положення про відділення

Положення про бухгалтерію

Положення про бібліотеку

Положення про адміністративно-господарську частину

Положення про апеляційну комісію

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію дистанційного навчання

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників

Положення про стейкхолдерів освітньо-професійних програм

Положення про працевлаштування випускників

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Положення про переведення з контрактної на бюджетну форму навчання

Положення про оцінювання навчальних досягненнь здобувачів освіти

Положення про навчальні кабінети та лабораторії

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторинг освітньо-професійних (освітніх) програм

Положення про індивідуальний план роботи педагогічних працівників

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про дипломне проектування

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про ведення журналу навчальних занять

Положення про атестацію навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень

Положення про академічну мобільність студентів

Положення про академічну доброчесність

Положення про стипендіальне забезпечення

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про визання результатів навчання у неформальній або/та інформальній освіті

Положення про державну підсумкову атестацію студентів із предметів загальноосвітньої підготовки

Положення про атестацію бібліотечних працівників

Положення про державну підсумкову атестацію студентів із предметів загальноосвітньої підготовки

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

Положення про опитування (анкетування) учасників освітнього процесу

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Положення про чергування академічних груп

Організація виховного процесу

Положення про організацію виховної роботи

Правила внутрішнього розпорядку для студентів

Правила користування гуртожитком

Положення про фізичне виховання і масового спорту

Положення про соціальні мережі та месенджери

Положення про роботу класного керівника навчальної групи

Положення про роботу гуртків

Положення про організацію профорієнтаційної роботи

Положення про надання матеріальної допомоги студентам та заохочення за успіхи у навчанні, участь в громадській, спортвній та науковій діяльності

Пооложення про музей історії Харківського політехнічного фахового коледжу

Положення про комісію з профілактики правопорушень

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Положення про Веб-сайт

Органи громадського самоврядування

Положення про студентське самоврядування

Колегіальні органи

Положення про Адміністративну раду

Положення про Наглядову раду.

Положення про Педагогічну раду

Положення про Методичну раду

Положення про Приймальну комісію

Положення про Стипендіальну комісію

Інші положення

Положення про отримання і використання благодійних (добровільних) внесків

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Положення про уповноважену особу з публічних закупівель

Положення про організацію роботи з обліку використання робочого часу

Положення про роботу пункту охорони здоров’я

Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг

Положення про підготовчі курси

Положення про порядок обробки та захисту персональних даних

Положення про забезпечення безпеки експлуатації програмного комплексу захисту захищеного з’єднання при роботі в веб-сервісі ЄДЕБО-клієнт

Порядок проведення ремонтних робіт та утримання об’єктів

Інструкція з діловодства

Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян

Положення про загальні збори трудового колективу

Положення про загальні збори тудового колективу

Положення про об’єктову службу цивільного захисту

Положення про архівний підрозділ

Положення про експертну комісію

Положення про порядок занесення на дошку пошани

Comments are closed.